Mankó

Született 1846-ban Pécsett. Iskolai tanulmányait részben a pécsi Notre Dame zárdában, részben a kassai Orsolya szüzek zárdájában végezte. A posta intézethez 1878-ban került, mely évben posta kiadóvá képesíttetett. Ezen időtől fogva 1882-ig mint kiadó működött több nagyobb és kisebb hivatalnál, ekkor azonban Püspök Szt. Erzsébetre postamesterré neveztetett ki. Kineveztetése napját élete legörömteljesebb napjának nevezi és csekély fizetése daczára teljes megelégedésben él.

error: Ejnye! Ne másolj!
Megszakítás